Květen 2007

Historie železniční trati Svitavy - Polička - Žďárec u Skutče

15. května 2007 v 19:14 Historie ČD
lokomotiva T444.0268 u Poličky v létě 1995
foto O. Čížek
V letošním roce je to již 110 let, co do Poličky a okolí jezdí vlaky. Místní trať byla postavena ve dvou etapách v roce 1896 a 1897. Dráha vznikla z mnohaleté snahy obcí okolí Skutče a Poličky, jejichž obyvatelstvo se živilo především tkalcovstvím, obuvnictvím a zemědělstvím.
V kraji se nacházely také domácí hrnčířské dílny. Poměr-ně rozvinutý byl dřevozpracující průmysl, který využíval zdejších bohatých lesů. Prudce se rozvíjející průmysl lnářský a textilní, a to hlavně ve Svitavách, vzal v polovině devatenáctého století domácím tkalcům práci

Průzkum

13. května 2007 v 16:45 Anketky
Prosím, zde zhodnoťte můj blog...

Koněspřežka

12. května 2007 v 12:00 Historie ČD
Nejstarší železnice na evropské pevnině, koněspřežní železnice České Budějovice - Linec, byla vystavěná v letech 1825 - 1832. Způsobem výstavby, novými konstrukčními principy, organizací práce a intenzitou provozu se stala přímou předchůdkyní moderních železnic. Navázala na dávné obchodní stezky vedoucí z jižních oblastí. Nejdůležitější přepravovanou komoditou byla hornorakouská sůl, která se po Vltavě plavila dále ku Praze.V r. 1847 vídeňská továrna Hardmuth přenesla do Českých Budějovic výrobu tužek a keramického nádobí. Průmysl se pak po celé 19. i 20. století ve městě rozšiřoval a do města přicházeli lidé z okolního chudého zemědělského kraje za prací.
Počet obyvatel začal narůstat a měnil se i poměr národností v neprospěch německého obyvatelstva. Prakticky od počátku byla provozována také osobní přeprava.


Projekt železnice Františka Josefa Gerstnera (1756 - 1832) vznikl v hrubých rysech již v 1. desetiletí 19. století jako varianta k plánovanému vodnímu kanálu mezi Vltavou a Dunajem. Realizace projektu byla po více než dvaceti letech svěřena Gerstnerovu synovi Františku Antonínovi (1796 - 1840). Přeprava byla zahájena v úseku České Budějovice - Kerschbaum 1828, o čtyři roky později pak v celé délce trati mezi Českými Budějovicemi a Lincem. V letech 1834 až 1836 se trať prodloužila do Gmundenu.

Přestože první pokusy využít parní lokomotivu v 50. letech skončily neúspěšně, 18. srpna 1868 slavnostně začala přestavba železnice na parní provoz. Trasu koněspřežky na českém území bylo možné až na menší úpravy použít i pro lokomotivní dráhu.

Historickým datem zanikající koněspřežky se stal 15. prosinec 1870, kdy v úseku Urfahr - Lest, vyjel poslední vlak tažený koňmi. K 20. prosinci 1873 již byla zahájena přeprava na lokomotivní dráze České Budějovice - Linec.

Jak probíhal vývoj dnešních Českých Drah, a.s.

12. května 2007 v 11:26 Historie ČD
České dráhy jsou pokračovatelem více než stošedesátileté tradice železniční dopravy na území Čech, Moravy a Slezska. Historické milníky jejího vývoje obsahují nejedno prvenství:
 • 1828 - První koněspřežná železnice na evropském kontinentě České Budějovice - Linec byla vybudována Františkem Gerstnerem a jeho pokračovateli zejména za účelem dovozu soli z Lince do Čech.

 • 1839 - První parostrojní železnice na nynějším území České republiky Vídeň - Břeclav byla vybudována jako první část spojnice hlavního města tehdejší monarchie
  s průmyslovými oblastmi na severní Moravě, Horním Slezsku a Haliči.

 • 1903 - První normálněrozchodná elektrifikovaná trať ve střední Evropě místní trať
  Tábor - Bechyně, dílo českého elektrotechnika Františka Křižíka.

 • 1918 - Vznik Československých státních drah (ČSD)
  ČSD existovaly v letech 1918 - 1992 s přerušením mezi roky 1939 až 1945, kdy na českém uzemí existovaly takzvané Českomoravské dráhy (ČMD) a na Slovensku Slovenské železnice (SŽ).

 • 1991 - Na síti ČSD zahájen provoz vlaků evropské prestižní sítě EuroCity (EC).

 • 1993 - Vznik Českých drah (ČD) po rozpadu ČSFR.

 • 1993 - Zahájení modernizace páteřních tratí - železničních koridorů.

 • 1994 - Zahájení přeprav kamionů po železnici ("RoLa") na trati Lovosice - Drážďany
  Tyto přepravy byly ukončeny v roce 2004, mj. v souvislosti se vstupem České republiky do EU. V roce 2006 na ně však navázaly pravidelné přepravy silničních návěsů a výměnných nástaveb v relaci Lovosice - Hamburk.

 • 2003 - Vznik společnosti České dráhy, a.s.

Ochranný systém metra (OSM)

12. května 2007 v 9:42 Pražské metro
K tomu abychom pochopili co se vlastně stalo v pražském metru o letošních povodních a proč budeme muset zaplatit dvě miliardy korun za odstranění následků zatopení metra povodňovou vodou musíme něco vědět o tom co vlastně metro umí. Je nám všem jasné, že metro jako prostředek městské hromadné dopravy přepravuje více než milion cestujících denně. O tom, že pražské metro může sloužit i k jiným účelům se ve sdělovacích prostředcích začalo hovořit až v souvislosti s letošními povodněmi v Praze. Ucelený obrázek o tom jaké má metro další funkce však žádný sdělovací prostředek nepřinesl.

Vodohospodářství v tunelech metra

12. května 2007 v 9:37 Pražské metro
Účelem vodohospodářského zařízení metra je zásobování objektů metra vodou a jejich odvodnění.
Celková koncepce zásobování vodou vychází z předpokladu odběru vody z městské vodovodní sítě. Voda je do objektů metra zavedena vodovodními vstupy v místech největší spotřeby, tj. ve stanicích. Přípojkami stanic jsou napájeny instalace vestibulů, vlastních stanic, ale i příslušné části tunelového vodovodu.

Přívod elektrického proudu pro napájení souprav metra

12. května 2007 v 9:31 Pražské metro
přívodní kolejnice.jpg
Červená kolejnice je to, z čeho si soupravy berou šťávu (750V - stejnosměrný proud). Tato trakční kolejnice je opatřena krytem (žlutý kus na červené kolejnici). Modrá kolejnice je ta, kde "jede" kolo soupravy a zároveň je to druhý vodič. Souprava je po stranách opatřena sběrači, které se dotýkají kolejnice a při jízdě po ní "kloužou" a tím se do soupravy dostává energie stejně tak, jako si třeba tramvaj bere energii pantografem.